0
Theo loại văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
16/NQ-MTTQ15/01/2019UB Mặt trận tổ quốc tỉnh Vv hội nghị UB MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 10 khóa XI- 1365.doc
20-NQ/TU08/01/2019Tỉnh ủy Điện BiênVv mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2019- 1368.doc
46/NQ-HĐND07/01/2019UBND Thị xã Mường LayNQ về mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển KTXH đảm bảo QPAN năm 2019- 46-NQ-HĐND.doc
104/NQ-HĐND03/01/2019HĐND Huyện Mường ẲngNghị quyết v/v giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp và hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP năm 2019- 104NQ.PDF
01/NQ-CP01/01/2019Chính phủv/v nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019- 14.doc
02/NQ-CP01/01/2019Chính phủv/v Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021- 13.doc
02/NQ-CP01/01/2019Chính phủv/v Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021- 13.doc
162/NQ-CP31/12/2018Chính phủVv Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2018- 43.doc
17/NQ-HĐND28/12/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021- vbden_17_NQ-HDND.pdf
160/NQ-CP28/12/2018Chính phủVv sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng chuyển giao- vbden_160_NQ-CP.pdf
160/NQ-CP28/12/2018Chính phủVv sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng chuyển giao- vbden_160_NQ-CP.pdf
16/NQ-HĐND26/12/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh- 20343.doc
37-NQ/TW24/12/2018Ban Chấp hành Trung ươngVv sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã- 244.doc
96/NQ-HĐND21/12/2018UBND Huyện Mường ẲngNghị quyết v/v về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và chi đầu tư phát triển từ nguồn đánh giá QSD đất- 96NQ.PDF
94/2019/NQ-HĐND21/12/2018HĐND Huyện Mường ẲngNghị quyết v/v thông qua tờ trình điều chỉnh quy hoạch SD đất đến năm 2020 của huyện Mường Ảng- 94NQ.PDF
105/NQ-HĐND21/12/2018UBND Huyện Mường ẲngNghị quyết v/v thông qua tờ trình kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện MA- 105NQ.PDF
95/2019/NQ-HĐND21/12/2018HĐND Huyện Mường ẲngNghị quyết về mục tiêu , nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019- 95NQ.PDF
103/NQ-HĐND21/12/2018UBND Huyện Mường ẲngNghị quyết v/v kết quả giám sát " Việc thực hiện hoạt động cho vay vốn tín dụng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH trên địa bàn huyện năm 2016-2017"- 103NQ.PDF
100/NQ-HĐND21/12/2018UBND Huyện Mường ẲngNghị quyết v/v dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2018- 100NQ.PDF
98/2019/NQ-HĐND21/12/2018UBND Huyện Mường Ẳngv/v bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện MA khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 ( Ô NGUYỄN MẠNH TƯỞNG; TRẦN QUANG TRUNG)- 98NQ.PDF
99/NQ-HĐND21/12/2018UBND Huyện Mường ẲngV/v nhận xét kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với giữ chức vụ do HĐND bầu- 99NQ.PDF
101/NQ-HĐND21/12/2018UBND Huyện Mường ẲngNghị quyết v/v chương trình hoạt động năm 2019- 101NQ.PDF
97/NQ-HĐND21/12/2018UBND Huyện Mường Ẳngv/v miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND huyện MA khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 (Ô NGUYỄN QUỐC TOẢN; Ô ĐỖ ĐỨC LỢI)- 97NQ.PDF
76/ NQ - HĐND21/12/2018HĐND huyện Mường NhéNghị quyết sáp nhập trường học- 76 HĐND.PDF
12/NQ-HĐND21/12/2018HĐND huyện Tủa ChùaNQ: v/v điều chỉnh quyết toán NSĐP 2017- 12.doc
14/NQ-HĐND21/12/2018HĐND huyện Tủa ChùaNQ: về KH tổ chức các kỳ họp thường lệ 2019- 14.doc
13/NQ-HĐND21/12/2018HĐND huyện Tủa ChùaNQ; v/v thông qua CTr PTSX Nông lâm nghiệp đến 2020 định hướng đến 2025- 13.doc
11/NQ-HĐND21/12/2018HĐND huyện Tủa ChùaNQ: về dự toán và phân bổ NSĐP 2019- 11.doc
10/NQ-HĐND21/12/2018HĐND huyện Tủa ChùaNQ: về mục tiêu nhiệm vụ giải pháp QP KT XH đảm bảo QP-AN 2019- 10.doc
18/NQ-HĐND21/12/2018HĐND huyện Tủa ChùaNQ: V/v sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện TC giai đoạn đến 2030- 18.doc