Số 232/TTr-UBND ngày 26/12/2018 - Điều chỉnh địa điểm và phạm vi đầu tư dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 
  Số 154/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 - Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm y tế xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa 
  Số 153/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 - Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:Trạm y tế xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông 
  Số 152/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 - Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm Y tế xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông 
  Số 149/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 - Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo Trụ sở làm việc Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh Điện Biên 
  Số 150/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 - phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng phòng học và hội trường Trường cao đẳng sư phạm 
  Số 151/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 - phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo sửa chữa Nhà khách văn phòng Tỉnh ủy 
  Số 404/UBND-TH ngày 13/02/2018 - v/v góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật quy hoạch đô thị 
  Số 148/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 - Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức là đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
  Số 11/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 - Về việc cho phép cán bộ, công chức huyện Mường Ảng đi việc riêng tại Singapore