Số 1464/UBND-TH ngày 30/05/2017 - v/v giải quyết kiến nghị của công dân Ông Lò văn Hoan -Trú tại số nhà 126, tổ 18, phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ 
  Số 1465/UBND-TH ngày 30/05/2017 - V/v giải quyết kiến nghị của Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tại Tờ trình số 13/TTr-BQLDA ngày 19/5/2017 
  Số 460/QĐ-UBND ngày 30/05/2017 - Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017 cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giản biên chế (Đợt I năm 2017) 
  Số 470/QĐ-UBND ngày 30/05/2017 - Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực dọc trục đường Võ Nguyên Giáp đến sông Nậm Rốm thuộc phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ và khu vực phía Tây sông Nậm Rốm thuộc xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 
  Số 471/QĐ-UBND ngày 30/05/2017 - QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án: Trung tâm Thương mại dịch vụ và Khách sạn Tuần Giáo 
  Số 1463/UBND-NC ngày 30/05/2017 - V/v giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký và chức danh của các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền ký cấp, công chứng, chứng thực, giấy tờ, tài liệu 
  Số 469/QĐ-UBND ngày 30/05/2017 - về giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến nay đã từ trần 
  Số 1462/UBND-NC ngày 30/05/2017 - v/v xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX 
  Số 468/QĐ-UBND ngày 30/05/2017 - Ban hành “Thiết kế mẫu kênh thủy lợi nội đồng”. 
  Số 1459/UBND-KT ngày 30/05/2017 - v/v Góp ý đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.