Số 4/ ngày 26/04/2017 -  
  Số 14/TB-UBND ngày 26/04/2017 - Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh qua buổi tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2017 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 
  Số 525/TTr-SKHĐT ngày 26/04/2017 - Tờ trình 525/TTr-SKHĐT về xin chủ trương đầu tư dự án khu TĐC các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 - thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)
  Số 1102/KH-HĐPH ngày 26/04/2017 - Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Điện Biên năm 2017 
  Số 1103/KH-UBND ngày 26/04/2017 - Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
  Số 1108/UBND-KGVX ngày 26/04/2017 - V/v thực hiện các kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tại Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách địa phương để mua sắm đồ dùng thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập trong 2 năm 2015-2016. 
  Số 39/BC-BTCD ngày 26/04/2017 - Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tháng 4 năm 2017 (từ 21/3/2017-20/4/2017) 
  Số 1101/UBND-NC ngày 26/04/2017 - V/v triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-BCĐ504 ngày 11/4/2017 của Ban Chỉ đạo 504 
  Số 369/QĐ-UBND ngày 26/04/2017 - v/v Thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh bổ sung đợt 2 năm 2016 
  Số 1110/UBND-KTN ngày 26/04/2017 - V/v triển khai Chỉ thị số 3199/CT-BNN-TCTL ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi.