Số 2969/UBND-KGVX ngày 16/10/2018 - v/v Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
  Số 2973/UBND-KTN ngày 16/10/2018 - v/v Quản lý, bảo vệ diện tích quy hoạch tăng thêm theo kiến nghị của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé 
  Số 159/-TTr/BCS ngày 16/10/2018 - Xin chủ trương ứng vốn ứng trước từ nguồn ngân sách địa phương năm 2018 chưa sử dụng cho Sở Tài nguyên và môi trường để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m 
  Số 2974/TTr-UBND ngày 16/10/2018 - Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 
  Số 2970/UBND-KT ngày 16/10/2018 - V/v đề nghị bố trí vốn thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 
  Số 872/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 - Quyết định cho phép Công ty cổ phần tinh bột Hồng Diệp Điện Biên thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 
  Số 133/-GM/BCS ngày 16/10/2018 - Dự họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh kỳ họp tháng 10 năm 2018 (hỏa tốc) 
  Số 2971/UBND-TH ngày 16/10/2018 - v/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng 
  Số 2972/UBND-TH ngày 16/10/2018 - V/v triển khai văn bản số 2460/BXD-PTĐT ngày 03/10/2018 của Bộ Xây dựng 
  Số 2960/UBND-TH ngày 15/10/2018 - V/v điều chỉnh, bổ sung hợp đồng xây dựng gói thầu xây lắp số 02, để thực hiện công việc bổ sung vào công trình: đường dạo leo núi khu du lịch Pá Khoang