Số 232/TTr-UBND ngày 26/12/2018 - Điều chỉnh địa điểm và phạm vi đầu tư dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 
  Số 1609/UBND-KGVX ngày 20/06/2018 - V/v tham mưu bố trí kinh phí lập hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình dân dụng áp dụng cơ chế theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ 
  Số 25/BN-VPUB ngày 20/06/2018 - Test gửi Tỉnh ủy 
  Số 1598/UBND-KGVX ngày 19/06/2018 - v/v Tổ chức cho lưu học sinh Lào đi thăm quan, nghiên cứu thực tế. 
  Số 1605/UBND-KT ngày 19/06/2018 - v/v Tham mưu góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 
  Số 1602/UBND-BTCD ngày 19/06/2018 - v/v chuyển đơn đề nghị của công dân 
  Số 1597/UBND-NC ngày 19/06/2018 - v/v cho phép Đoàn chuyên gia Tổ chức CARE đến làm việc tại tỉnh Điện Biên 
  Số 1601/UBND-NC ngày 19/06/2018 - V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ. 
  Số 1603/UBND-KTN ngày 19/06/2018 - v/v triển khai Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025. 
  Số 1604/UBND-KTN ngày 19/06/2018 - V/v tham gia góp ý các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thủy sản.