Số 693/QĐ-UBND ngày 17/08/2018 - Phê duyệt điều chỉnh đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Trường THCS và THPT Quyết Tiến huyện Tủa Chùa./. 
  Số 2261/UBND-KGVX ngày 17/08/2018 - v/v Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018/2019. 
  Số 109/GM-UBND ngày 16/08/2018 - Vv mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã liên hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Hỏa tốc) 
  Số 5/CĐ-UBND ngày 16/08/2018 - v/v chủ động ứng phó thiên tai do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 (Hỏa tốc) 
  Số 2255/UBND-TCD ngày 16/08/2018 - v/v Tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2018 với lãnh đạo tỉnh 
  Số 236/BC-UBND ngày 16/08/2018 - Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 
  Số 126/-BC/BCS ngày 16/08/2018 - Báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La 
  Số 2259/UBND-KSTT ngày 16/08/2018 - V/v lấy ý kiến về Dự thảo Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia  
  Số 2258/KH-UBND ngày 16/08/2018 - Triển khai công tác y tế trường học năm học 2018 - 2019 
  Số 136/QĐ-UBND ngày 16/08/2018 - Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên