Số 3667/UBND-KGVX ngày 14/12/2018 - bổ sung kinh phí đối ứng đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ. 
  Số 3666/UBND-KGVX ngày 14/12/2018 - Văn bản của tỉnh Điện Biên đăng ký hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Ninh Bình 
  Số 3669/UBND-NC ngày 14/12/2018 - tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC năm 2018 
  Số 3665/UBND-NC ngày 14/12/2018 - cử cán bộ tham dự Hội nghị lần thứ VI và sơ kết 05 năm thực hiện Điều lệ công tác Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 
  Số 157/GM/BCS ngày 14/12/2018 - họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh kỳ họp tháng 12 năm 2018 nội dung thông qua về công tác cán bộ 
  Số 203/BCS/NC ngày 14/12/2018 - báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vị Tỉnh ủy năm 2017 
  Số 3656/UBND-NC ngày 13/12/2018 - tham gia ý kiến hồ sơ dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 
  Số 3658/UBND-NC ngày 13/12/2018 - báo cáo kết quả thực hiện sau 01 năm kết thúc Dự án 600 Phó Chủ tịch xã 
  Số 3657/UBND-NC ngày 13/12/2018 - tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án “Hỗ trợ khuyến nông, khuyến công góp phần giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng tại các địa bàn chiến lược giai đoạn 2019 - 2023 và những năm tiếp theo” 
  Số 3654/KH-UBND ngày 13/12/2018 - Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch số 750/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động củng cố địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại huyện Điện Biên Đông năm 2018